நம் தமிழ் கவிஞர்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர் யார் ?

நம் தமிழ் கவிஞர்களில்
மிகவும் திறமையானவர்கள் அனேகர் உள்ளனர்
அதில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர் யார் ...?

பகிர்ந்து கொள்வோம்கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 19-Sep-14, 2:50 pm
0


மேலே