ஒழுக்கம் - பதில் தருக

அனைத்துப் பெண்களின் அழகை வர்ணிப்பது ஒழுக்கக்கேட்டின் உச்சமென்று கூறிய என்னை வயதில் சிறுவனென்று கூறி என் கருத்து மறுக்கப்படுகிறதெனில்,
வயது தான் அறிவு, திறமை போன்ற பண்புகளைத் தீர்மானிக்கிறதா??நாள் : 15-Feb-17, 5:06 pm
0


மேலே