திறமை கேள்வி பதில்கள்

(திறமை Questions and Answers)


திறமை கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
ஒழுக்கம் - பதில் தருக
 வயது ,   அழகு ,   அறிவு ,   திறமை
0 அன்புடன் மித்திரன்
15-Feb-17

திறமை கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே