தமிழின் சீர் பற்றி கூறுக


எனக்கு அணி அமைத்து புதுக்கவிதைகள் எழுத தெரியும். ஆனால் தமிழில் சீர் அமைத்து மரபுக்கவிதை எழுத தெரியாது. எனவே சீர் பற்றியும் பா வகையில் சீர் முக்கியம் பற்றியும் தெளிவாக கூறவும்


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : இராகுல் கலையரசன் , 15-Mar-17, 4:27 pm
Close (X)


மேலே