வளைத்து எழுது

வளைத்து எழுது -----புதுக் கவிதையில் எழுதவும்

வளைந்து கொடுத்துநீ வாழ் ----என்ற ஈற்றடி அமைய வெண்பா எழுதவும் புதுக் கவிதையிலும் எழுதலாம் .

----கவின் சாரலன்கேட்டவர் : கவின் சாரலன்
நாள் : 10-Apr-17, 5:09 pm
1


மேலே