எதற்காக

கவிதை எதற்காக ?

1.கவிதை காதலுக்காக

2.கவிதை கவிதைக்காக

3.கவிதை சமூகத்திற்காககேட்டவர் : கவின் சாரலன்
நாள் : 1-Oct-17, 5:46 pm
1


மேலே