நடிகர் கமல் பேசும் தமிழ்

நடிகர் கமல் பேசும் தமிழ் சரியா?
அது எத்தனை பேர்க்கு புரிந்தது?



கேட்டவர் : மனிதன்
நாள் : 11-Nov-17, 4:29 pm
0


மேலே