கவிதை

என்னுள் சில கேள்விகள் ......

௧. கவிதைக்கு தேவை என்ன ?
௨. கவிதைக்கு என்ன தேவை?
௩. கவிதைக்கு அழகு என்ன?கேட்டவர் : செநா
நாள் : 15-Nov-18, 12:05 pm
0


மேலே