என்னுடைய கவிதையை சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை ஏன்?

நான் லாகின் செய்தும் என்னுடைய கவிதையை சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை ,
கவிதை TYPE செய்து ENTER கொடுத்ததும் ஐ தொடர்பு கொள்ளுமாறு வருகிறது
என்ன செய்வது ?எப்படி என் கவிதையை சமர்ப்பிப்பது ?கேட்டவர் :
நாள் : 15-Feb-24, 3:25 pm
0


மேலே