எந்த வகையான திருமணத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்

எந்த வகையான திருமணத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்
அதற்கான காரணத்தையும் சொல்லுங்ககாதல் திருமணம்
காதலுடன் கூடிய நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்
நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்
கருத்து கூற இயலாது
ஏதோ ஒரு திருமணம் ஆனா சரிகேட்டவர் : கவி கண்மணி
நாள் : 8-Jun-13, 11:03 am
0


மேலே