கடவுள்

மதம் கடவுளை காட்டுகிரதா....?
மத வழிபாடு எதுக்காக ?
காரணம் சொல்லுக?
(நான் மத சரர்பு இல்லாதவன் )கேட்டவர் : சிவப்பிரகாஷ்
நாள் : 3-Sep-13, 4:05 pm
0


மேலே