மனிதன் அடுத்தவர் குறைகளை மடடும் உற்று பார்ப்பவன். படம்

Abdul Fan of Red Rose எண்ணம்

Close (X)


மேலே