சமத்துவமாய் இரு - அந்தசல்லாப கடவுளுக்கும் ஓர்அழிவுண்டு பொறு!சாதி பயிரை அறுக்க என் தோழா நீ பகுத்தறிவு பெறு!! சாதனைக் காலம் இன்றுநீ சாதனை செய்திட்டால் இந்தஉலகில் உனக்கும் புது வாழ்வு படம்

Kavi thamildasan எண்ணம்

Close (X)


மேலே