ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி படம்

யாழ்மொழி எண்ணம்

Close (X)


மேலே