பழமையில் உள்ள அர்த்தங்களை எனக்குப் புரிய வைக்கவில்லை அல்லது படம்

manimee எண்ணம்

Close (X)


மேலே