த் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'த்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து த் எழுதும் முறை
த் « வாத்து

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே