விழி


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


கவிஞர் : நா முத்துக்குமார் (14-Jun-12, 5:19 pm)
பார்வை : 31


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே