பல்வகைப் பாடல்கள் அம்மாக்கண்ணு பாட்டு

“பூட்டைத் திறப்பது கையாலே நல்ல
மனந் திறப்பது மதியாலே”
பாட்டைத் திறப்பது பண்ணாலேஇன்ப
வீட்டைத் திறப்பது பெண்ணாலே. 1

ஏட்டைத் துடைப்பது கையாலே மன
வீட்டைத் துடைப்பது மெய்யாலே,
வேட்டை யடிப்பது வில்லாலேஅன்புக்
கோட்டை பிடிப்பது சொல்லாலே. 2

காற்றை யடைப்பது மனதாலே இந்தக்
காயத்தைக் காப்பது செய்கையாலே,
சோற்றைப் புசிப்பது வாயாலேஉயிர்
துணி வுறுவது தாயாலே.


கவிஞர் : சுப்பிரமணிய பாரதி(26-Oct-12, 2:34 pm)
பார்வை : 0


மேலே