காதல் பேய்


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


  • கவிஞர் : நா முத்துக்குமார்
  • நாள் : 2-Nov-11, 12:54 pm
  • பார்வை : 904

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே