கண்தானம் செய்வீர் கேள்வி பதில்கள்

(கண்தானம் செய்வீர் Questions and Answers)


கண்தானம் செய்வீர் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கண்களை பார்த்து சொல்லிவிடு
 கண்தானம் செய்வீர்
10 ஜெனி
13-Oct-14

கண்தானம் செய்வீர் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே