தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக - புகழ்

குறள் - 236
தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.

Translation :


If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace;
Save glorious you can shine, 'twere better hide your face.


Explanation :


If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. From those who are destitute of them it will be better not to be born.

எழுத்து வாக்கியம் :

ஒரு துறையில் முற்பட்டுத் தோன்றுவதானால் புகழோடு தோன்ற வேண்டும், அத்தகைய சிறப்பு இல்லாதவர் அங்குத் தோன்றுவதைவிடத் தோன்றாமலிருப்பதே நல்லது.

நடை வாக்கியம் :

பிறர் அறியுமாறு அறிமுகமானால் புகழ் மிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்லாதவர் உலகு காணக் காட்சி தருவதிலும், தராமல் இருப்‌பதே நல்லது.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யாப் படும்.

பொருட்பால்
துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.

காமத்துப்பால்
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணா தமையல கண்.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே