வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் - தவம்

குறள் - 265
வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.

Translation :


That what they wish may, as they wish, be won,
By men on earth are works of painful 'penance' done.


Explanation :


Religious dislipline is practised in this world, because it secures the attainment of whatever one may wish to enjoy (in the world to come).

எழுத்து வாக்கியம் :

விரும்பிய பயன்களை விரும்பியவாறே அடைய முடியுமாகையால் செய்யத்தக்க தவம் இந்நிலையிலும் (இல்லற வாழ்க்கையிலும்) முயன்று செய்யப்படும்.

நடை வாக்கியம் :

விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடைய முடியுமாதலால் இப்பூமியில் தவம் முயன்று செய்யப்படும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

பொருட்பால்
அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு.

காமத்துப்பால்
விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி.
மேலே