நாடோறு நாடுக மன்னன் - தெரிந்துவினையாடல்

குறள் - 520
நாடோறு நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.

Translation :


Let king search out his servants' deeds each day;
When these do right, the world goes rightly on its way.


Explanation :


Let a king daily examine the conduct of his servants; if they do not act crookedly, the world will not act crookedly.

எழுத்து வாக்கியம் :

தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.

நடை வாக்கியம் :

மேல் பதவியில் இருப்பவன் தவறு செய்யாவிட்டால் மக்களும் தவற செய்யார். அதனால் பதவியில் இருப்பவரை நாளும் கவனித்து நிர்வாகம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

பொருட்பால்
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.

காமத்துப்பால்
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.
மேலே