குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் - மடியின்மை

குறள் - 609
குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.

Translation :


Who changes slothful habits saves
Himself from all that household rule depraves.


Explanation :


When a man puts away idleness, the reproach which has come upon himself and his family will disappear.

எழுத்து வாக்கியம் :

ஒருவன் சோம்பலை ஆளுந் தன்மையை மாற்றிவிட்டால் அவனுடைய குடியிலும் ஆண்மையிலும் வந்தக் குற்றம் தீர்ந்து விடும்.

நடை வாக்கியம் :

ஒருவன் சோம்பலுக்கு அடிமையாவதை விட்டுவிட்டால், அவனது குடும்பத்திற்குள் வந்த சிறுமைகள் அழிந்துவிடும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்

பொருட்பால்
பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.

காமத்துப்பால்
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே