எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கையின்றி காலுடன் ஒருவன், காலின்றி கையுடன் ஒருவன், இருவரும்...

கையின்றி காலுடன் ஒருவன், காலின்றி கையுடன்
ஒருவன், இருவரும் சேர்ந்து தலையின்றி உலா வருவர்.
.- அது என்ன?

பதிவு : விடுகதைகள்
நாள் : 10-Dec-14, 9:32 am

மேலே