எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுதுகோலில் பகிர்ந்த எண்ணங்கள் இப்போது ஈ- மெயில் வழியாக...

எழுதுகோலில் பகிர்ந்த எண்ணங்கள் இப்போது ஈ- மெயில் வழியாக வருகிறதுவிடுமுறைக்கு வரும் சொந்தங்கள் எல்லாம்  இப்போதுவாட்ஸ்அப் வழியே தங்களது முகங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்
  
விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்கிறார்கள், முதலில் உங்கள் உறவுகள் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துங்கள்

பதிவு : வலியவன்
நாள் : 18-Aug-19, 4:31 pm

மேலே