எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"உன்னை கொண்டு என்னுள் வைத்தேன் என்னையும்உன்னில் இட்டேன்."...

"உன்னை கொண்டு என்னுள் வைத்தேன்
என்னையும்உன்னில் இட்டேன்."


பதிவு : sai
நாள் : 1-Jul-14, 4:44 pm

மேலே