அங்கிகாரம் என்பது சரியா? அங்கீகாரம் என்பது சரியா?

அங்கிகாரம் என்பது சரியா? அங்கீகாரம் என்பது சரியா?

இரண்டுக்கும் ஒரே பொருள் தானா??? வேறு வேறு பொருள் உள்ளதா?

யாருக்கேனும் விடை தெரிந்தால் கூறவும்கேட்டவர் : தன்சிகா
நாள் : 2-Apr-14, 6:24 pm
0


மேலே