ஊரான் பிள்ளை

ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானாக வளரும் ... எந்த பழ மொழியின் உண்மை கருத்து என்ன?கேட்டவர் : Sajipriya
நாள் : 17-Sep-14, 4:07 pm
0


மேலே