வாலறுந்த பட்டமாய் ஒரு வாழ்க்கை

அச்சமில்லை,அலட்சியமில்லை,அயர்ச்சியுமில்லை கேட்பதற்கு அருகதையுமில்லை(ஒரு விதத்தில் ),இருந்தும் கேட்கிறேன்.............................................................

வாழத்தான் வேண்டுமா ..??இவ்வாழ்க்கையை..!!கேட்டவர் : kalkish
நாள் : 3-Dec-14, 12:49 am
0


மேலே