100 சதவீதம் நல்லவர்களாக வாழ முடியாதென்று கூறுவது அறியாமையா? அல்லது இயலாமையா?


நம்மில் பலருடைய கருத்து 100% யாரும் நல்லவர்களாக வாழ முடியாதென்பதாகவே இருக்கிறது.
இதற்குக் காரணம் அறியாமையா? அல்லது இயலாமையா?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : அன்புடன் மித்திரன் , 3-Jul-17, 6:44 pm
Close (X)


மேலே