100 சதவீதம் நல்லவர்களாக வாழ முடியாதென்று கூறுவது அறியாமையா? அல்லது இயலாமையா?

நம்மில் பலருடைய கருத்து 100% யாரும் நல்லவர்களாக வாழ முடியாதென்பதாகவே இருக்கிறது.
இதற்குக் காரணம் அறியாமையா? அல்லது இயலாமையா?நாள் : 3-Jul-17, 6:44 pm
0


மேலே