சந்திரோதயம்

1. சந்திரோதயம்
சந்திர உதயம் சந்திரவுதயம் என்று வர வேண்டுமல்லவா. ஏன் இப்படி என்று விளக்கம் தாருங்கள்.

2. சந்திரோவியம், சந்திரவோவியம்
இவற்றுள் எது சரி.


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : இதயம் விஜய் , 13-Feb-18, 2:10 pm
Close (X)


மேலே