மனிதன்

மனிதனாகிய நான் ...
எனக்கு ஜாதி, மதம், இனம் அரசியல் வேண்டாம்.. எனக்கு நல்ல மனிதன் தலைவனாக வேண்டும்...

எந்த நாட்டிலும் பரம்பரை அரசியல் இல்லை..
எந்த நாட்டிலும் தலைவனுக்காக தீக்குளிப்பதோ, தற்கொலை செய்வதோ இல்லை ..கேட்டவர் : மனிதன்
நாள் : 6-Jun-18, 1:53 pm
0


மேலே