சாதி மதம்

சாதி, மத அமைப்புகள் மற்றும் சாதி, மதத்தைப் பயன்படுத்தி அரசியல் நடத்தும் கட்சிகளால் நாட்டுக்கு நன்மையா? ஆபத்தா?கேட்டவர் : மலர்1991 -
நாள் : 31-Aug-18, 7:30 am
0


மேலே