பிரதமர் கனவு

இன்று முதல் ஒரு மாதம் மட்டும், நீங்கள் நாட்டின் பிரதமரானால்.... நிரந்தரமாக இருக்கும்படி செய்யும் பணிகள் யாவை? நிரந்தரமாக மாற்ற எண்ணும் சட்டங்கள் எவை?கேட்டவர் : செரிப்
நாள் : 8-Sep-18, 11:03 am
0


மேலே