ஐந்திணை விருது

இந்த ஆண்டு முதல் இலக்கியத்திற்கான 'ஐந்திணை விருது' தமிழகக் கவிஞர் கலை இலக்கியச்சங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளதால் இலக்கியத்தின் தரம் உயருமாகேட்டவர் : செ.பா.சிவராசன்
நாள் : 26-Jan-19, 7:28 pm
0


மேலே