தவறு என்ன?

முக்காலி,நாற்காலி என்பதுபோல் ஆறுகால் கொண்டதை அறுகாலி என்றும் எட்டுகால் கொண்டதை எண்காலி என்றும் அழைப்பதில் என்ன தவறு?நாள் : 16-Jan-20, 1:33 am
0


மேலே