பக்தி இல்லாவிட்டால் இழ்ப்பில்லை. ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் பாழ். - தந்தை பெரியார்

பக்தி இல்லாவிட்டால் இழ்ப்பில்லை ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால்

பக்தி இல்லாவிட்டால் இழ்ப்பில்லை ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால்
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பக்தி இல்லாவிட்டால் இழ்ப்பில்லை. ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் பாழ்.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே