மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை சுமக்க - ஜார்ஜ் பெர்னார்ட்ஷா

மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை

மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை
ஆசிரியர் : ஜார்ஜ் பெர்னார்ட்ஷா
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை சுமக்க முடியாத பெரிய சுமையாகிவிடும்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே