மகிழ்ச்சியினை எம்மில் காண்பது சுலபமானதல்ல. அத்துடன் அதனை - அக்னஸ் றெப்லையர்

மகிழ்ச்சியினை எம்மில் காண்பது சுலபமானதல்ல

மகிழ்ச்சியினை எம்மில் காண்பது சுலபமானதல்ல
ஆசிரியர் : அக்னஸ் றெப்லையர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மகிழ்ச்சியினை எம்மில் காண்பது சுலபமானதல்ல. அத்துடன் அதனை வேறெங்காவது காண்பதும் சாத்தியமில்லை.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே