ஐ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஐ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஐ எழுதும் முறை
ஐ « ஐந்து

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே