ண் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ண்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ண் எழுதும் முறை
ண் « கண்

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே