ன் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ன்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ன் எழுதும் முறை
ன் « பன்றி

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே