ள் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ள்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ள் எழுதும் முறை
ள் « முள் எலி

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே