அழகாயில்லாததால்

அழகாயில்லாததால்
அவள் எனக்குத்
தங்கையாகிவிட்டாள்.


கவிஞர் : கலாப்ரியா(21-Apr-12, 5:40 pm)
பார்வை : 53


மேலே