நெஞ்சொடு கிளத்தல்


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


  • கவிஞர் : நா முத்துக்குமார்
  • நாள் : 14-Jun-12, 11:35 am
  • பார்வை : 17

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே