நாலு தலைக்காரன்

நாலு தலைக்காரன்
அற்புத நாக்குக்காரன்
நாலு தலைக்குள்ளும்
நாக்குகள் நான்கிருக்கும்
நாக்குகள் ஒன்றுக்குள்ளே
நல்லதாய்ப் பூவிருக்கும்
பூவுக்கு வாய்திறந்தால்
மெல்லிதாய்க் கானம் வரும்
நாக்குகள் ஒன்றுக்குள்ளே
வேறொரு பூவிருக்கும்
பூவுக்கு வாய்திறந்தால்
ஒரு மின்னல் பெண்மைகொள்ளும்
நாக்குகள் ஒன்றுக்குள்ளே
இன்னொரு பூவிருக்கும்
பூவுக்கு வாய்திறந்தால்
எங்கெங்கும் நானிருப்பேன்
நாலு தலைக்காரன்
அற்புத நாக்குக்காரன்
நாலு தலைக்காரன்
பூக்கிற நாக்குக்காரன்.


  • கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்
  • நாள் : 9-Sep-14, 3:29 pm
  • பார்வை : 0

மேலே