பட்டாம்பூச்சி விற்பவன்


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


கவிஞர் : நா முத்துக்குமார் (14-Jan-11, 7:36 pm)
பார்வை : 2593


மேலே