மரணம் பற்றிய வதந்தி


இந்தக் கவிதையை காண இயலாது. நூலாசிரியரின் பதிப்புரிமை காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டுள்ளது.

This page content has been removed due to copyright reasons.


கவிஞர் : நா முத்துக்குமார் (9-Mar-12, 10:10 am)
பார்வை : 152


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே