எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டுந் - தெரிந்துசெயல்வகை

குறள் - 470
எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டுந் தம்மொட
கொள்ளாத கொள்ளா துலகு.

Translation :


Plan and perform no work that others may despise;
What misbeseems a king the world will not approve as wise.


Explanation :


Let a man reflect, and do things which bring no reproach; the world will not approve, with him, of things which do not become of his position to adopt.

எழுத்து வாக்கியம் :

தம் நிலையோடு பொருந்தாதவற்றை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, ஆகையால் உலகம் இகழ்ந்து தள்ளாத செயல்களை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

நடை வாக்கியம் :

தன் தகுதிக்குப் பொருந்தாத வழிமுறைகளைச் செய்தால் மக்கள் அதை இகழ்வர்; அதனால் மக்கள் இகழாத வழிமுறைகளை எண்ணிச் செய்ய வேண்டும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.

பொருட்பால்
அறிகொன் றறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.

காமத்துப்பால்
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.
மேலே